My high school reflections

69061305_1038692016334085_8743824408382013440_nIt’s finally here. The day we’ve all been waiting. After 12 years of alarm clocks, uncomfortable desks and chairs, it’s time for graduation. Nothing will ever be the same… and that’s terrifying. Graduation for me was an end to a beautiful chapter. Then it marked a new beginning that I can’t wait to start. I’ll take the lessons I’ve learned from successes and failures. Читать далее

Իմ գերդաստանը

unnamedՄորս հորական կողմը գաղթել է Վանից։ Ինչպես պատմությունն է վկայում, հայերը միշտ հալածված և գաղթած են եղել թուրքերի կողմից։ Նույն բախտը վիճակվել է նաև մեր նախապապերին, որոնք Վանից գաղթել են դեպի Երևան և բնակություն հաստատել այստեղ։ Читать далее

Նախագիծ«Մի նկարի պատմություն»

download15-րդ դարում գերմանական մի գյուղում ապրում էր մի ընտանիք, որտեղ մեծանում էր տասնութ երեխա: Ընտանիքի հայրը ստիպված էր ոսկու հանքերում աշխատել օրական տասնութ ժամ՝ ապրելու միջոցներ հայթայթելու համար: Читать далее

” Virtual Journeys”

Written by Alina Hakhverdyan  Roads in the days of the coronavirus

Hello. Probably, you are sitting at home now and complaining that you can’t even go out, let alone leave the country. It’s hard for someone who loves freedom and new adventures to sit inside four walls, without going for walks, travelling, meeting friends. But don’t be sad, okay? Would you like to go on a «virtual» trip with me? Читать далее

” Virtual Journeys”

img_20200322_171230_963

Written by Razmik Hunanyan  Armenia without Javakh is like a gun without a  bullet 

Every year as soon as classes are over, my only wish is to escape from the heat of Yerevan and go to my cool Javakhk. There is a wonderful world in a small corner of the earth which is called Javakhk — a tiny Kingdom with beautiful nature, hospitable population, with interesting and unique sights. It is the small wealth of Georgia, inhabited by Armenians.

Читать далее